Warning: file_get_contents(http://www.linkedin.com/countserv/count/share?url=http://www.lechte.se/villkor-for-uppdrag/&format=json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /web/se/www.lechte.se/wp-content/plugins/tk-social-share/tk-social-counter.php on line 145

logga

Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag

Nedanstående villkor gäller som tillägg till enskilda uppdragsavtal mellan fotograf och uppdragsgivare i förvärvsverksamhet.

 

BOKNING

Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.

AVBESTÄLLNING

Om ett uppdrag avbeställs ska uppdragsgivaren alltid ersätta fotografens kostnader för egna avbeställningar som har samband med den inställda fotograferingen.

Uppdragsgivaren ska även ersätta fotografen för förberedelsetid och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag.

BILDURVAL

Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.

REKLAMATION

Uppdragsgivaren ska snarast granska levererade bilder. Önskas omfotografering ska detta meddelas omedelbart. Bilderna anses alltid godkända när produktionsprocessen för deras användning har satts igång.

ANVÄNDNINGSRÄTT

Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.

Användningsrätten övergår till uppdragsgivaren/ slutanvändaren när full betalning kommit fotografen tillhanda. En upplåtelse av rättigheter omfattar inte rättigheter som ingår i gällande eller kommande avtals− licenser eller motsvarande licenser som tecknas av fotografens förvaltnings− eller intresseorganisation.

Om uppdragsgivaren nedlägger sin verksamhet, inställer sina betalningar, blir föremål för ackord eller försätts i konkurs, återgår upplåtna rättigheter till fotografen utan ersättning.

EXKLUSIV ANVÄNDNING

Exklusiv användningsrätt innebär att fotografen inte har rätt att upplåta bilden till annan bildanvändare under den tid som upplåtelsen gäller. Vid uppdragsfotografering är en upplåtelse icke−exklusiv om inte annat uttryckligen överenskommits.

FOTOGRAFENS EGEN ANVÄNDNING

Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i egen mark− nadsföring eller egna projekt såsom utställning eller bokpro− duktion om inte annat uttryckligen angivits för uppdraget.

BILDÅTERGIVNING

Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

NAMNANGIVELSE

Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges. Vid utebliven namnangivelse debiteras 100% av grundarvodet eller adekvat arkivbildspris enligt SFF:s rekommendationer.

METADATA

Ändringar i bildens metadata får endast göras i samråd med fotografen.

ÄGANDERÄTT TILL BILDER, RETURNERING

Levererade bilder, liksom idé− och skissbilder, är fotografens egendom som efter avtalad användning ska returneras i oskadat skick.

ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL

Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

PERSONBILD

En personbild är ett fotografi där identifierbar person/ personer förekommer på bilden.

Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

På angivna priser tillkommer moms med 25 %.
När inget annat överenskommits gäller betalningstid

och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Uppdrags− givaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

OTILLÅTEN ANVÄNDNING M.M.

Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100% påslag.

ARKIV

Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler/original− bilder under en tid av fem år från tidpunkten för fotografering.

TVISTELÖSNING

I den händelse att tvist uppstår i anledning av tillämpningen av Svenska Fotografers Förbunds rekommenderade villkor för uppdrag, som inte kan lösas genom överläggningar mellan parterna, ska tvisten prövas i enlighet med gällande lagstiftning och av allmän domstol.

Ladda ner pdf